Begrippenlijst

Aanvangscanon

De canon is de vergoeding die u moet betalen voor het erfpachtrecht.

De aanvangscanon is de canon zoals bepaald bij de eerste uitgifte van de grond in erfpacht.

Deze wordt vastgesteld als percentage van de waarde van de grond en wordt opgenomen in de akte van vestiging. Het canontarief staat ook in de offerte.

Acceptatiecriteria

Grondvermogen koopt enkel grond die voldoet aan algemene kwaliteitsnormen.

Er gelden verschillende kwaliteitseisen voor woonhuizen van particulieren (zogenaamd residentieel vastgoed) en commercieel vastgoed. Bijvoorbeeld, wanneer grond is vervuild, wordt deze niet aangekocht. De kwaliteitseisen zijn in de vorm van richtlijnen in detail beschreven. Klik hier voor een overzicht.

Actuele canonpercentages

Actuele canonpercentages (vanaf 15 februari 2017).

Woningen

Offerte tarief  4,95% per jaar

Canon

Canon is de vergoeding die de erfpachter betaalt voor het gebruik van de grond.

De aanvangscanon is vastgelegd in het erfpachtcontract.
De canon stijgt jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer, de zogenaamde indexatie.

De canon wordt geïndexeerd. Dat wil zeggen dat zij wordt aangepast aan de inflatie. Hoe de canonindexering wordt berekend, is opgenomen in de algemene bepalingen van het erfpachtcontract ook wel de akte van uitgifte.

Voor Grondvermogen geld de volgende berekening, tenzij anders in de akte vermeld

  1. De canon wordt per een januari van ieder jaar geïndexeerd.
  2. De indexatie als bedoeld in het vorige lid geschiedt op grond van de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (jaar op jaar methode) (‘CPI’), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna te noemen: ‘CBS’).

Berekening van canon na indexatie (nieuwe canon) geschiedt als volgt:

  1. het bedrag van de maandelijkse canon verschuldigd in enig jaar, is met afronding op hele centen naar boven, gelijk aan (A) de maandelijkse canon verschuldigd over de maand december in het voorafgaande jaar – de “basismaand” – vermenigvuldigd met één komma nul (1,0), of, indien dat hoger is, met de hierna onder b te vermelden breuk;
  2. van de hiervoor onder a bedoelde breuk wordt (B) de teller gevormd door het consumentenprijsindexcijfer over september van het jaar waarin de basismaand zich bevindt en (C) de noemer door het consumentenprijsindexcijfer over september van het jaar onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin de basismaand zich bevindt.

De nieuwe maandelijkse canon wordt dus berekend met de formule A x B/C = nieuwe maandelijkse canon.

Indexatie in de afgelopen jaren

Jaar                Inflatie

1-1-2009         3,10%

1-1-2010          0,40%

1-1-2011          1,60%

1-1-2012          2,70%

1-1-2013          2,30%

1-1-2014          2,40%

1-1-2015          0,90%

1-1-2016          0,60%

1-1-2017          0,10%

Canon op basis van grondwaarde

Bij de levering van de grond wordt de canon vastgesteld. Uitzonderingen daargelaten is het dan geldende canontarief bepalend. De canon is een percentage dat wordt berekend over de grondwaarde. De canon dient in maandelijkse termijnen door de erfpachter betaald te worden.

De maandelijkse canon wordt berekend door het Canonpercentage te vermenigvuldigen met de Grondwaarde en het resultaat daarvan te delen door twaalf (12 maanden) en het resultaat daarvan af te ronden op hele eurocenten.

Rekenvoorbeeld maandelijkse canon:

Het Canonpercentage bedraagt: 4,0%

De Grondwaarde bedraagt: EUR 100.000

De jaarcanon bedraagt dan EUR 4.000

De Maandelijkse canon bedraagt dan EUR 333,33

Canonpercentage

Dit is het percentage dat wordt vermenigvuldigd met de grondwaarde om bij aanvang van een tijdvak de canon te bepalen.

Het canonpercentage wordt voor een periode van telkens 30 jaar vastgesteld door de grondeigenaar conform de voorwaarden opgenomen in het erfpachtcontract.

Jaarlijks wordt de grondwaarde aangepast aan inflatie.

De op dit moment geldende canonpercentages bij uitgiften worden de “actuele canonpercentages” genoemd.

Erfpachtcontract

Overeenkomst tussen erfpachter als gebruiker, en de grondeigenaar als eigenaar van de grond.

Erfpachtopinie

Sinds 1 April 2012 stellen de meeste banken bij een financieringsaanvraag voor een woning die op particuliere erfpacht staat, het aanleveren van een notariële opinie verplicht. Deze notariële erfpachtopinie dient te voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Voor meer informatie: notariële erfpachtopinie

Aanvraag formulier erfpachtopinie; Aanvraag notariële opinie

Erfpachtrecht

Erfpacht is een zogenaamd beperkt zakelijk recht. Het geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak te houden en te gebruiken als ware hij eigenaar. Als vergoeding voor dat gebruik betaalt de erfpachter canon, in maandelijkse termijnen.

Grondwaarde

De door een onafhankelijke taxateur vastgestelde waarde van de grond.

Herijking

Wanneer u besluit de grond niet terug te kopen binnen 30 jaar, wordt de canon 30 jaar na de vestiging van het erfpachtrecht opnieuw vastgesteld (herijkt)

Dit gebeurt op basis van objectieve parameters: de geindexeerde grondwaarde vermenigvuldigd met de som van de reele rente en een opslag zoals opgenomen in de erfpachtakte.

Herijking vindt vervolgens elke 30 jaar plaats.

Kwaliteitseisen

Grondvermogen koopt alleen grond die voldoet aan algemene kwaliteitsnormen. Er gelden verschillende kwaliteitseisen voor woonhuizen van particulieren (zogenaamd residentieel vastgoed) en commercieel vastgoed.

Bijvoorbeeld, wanneer grond is vervuild, wordt deze niet aangekocht.

De kwaliteitseisen zijn in de vorm van richtlijnen in detail beschreven. Klik hier voor meer informatie.

Opstallen

Alles wat op een stuk grond gebouwd, geplaatst of geplant is.

Terugkoopfactor bij herijking

De terugkoopfactor is een getal dat gebruikt wordt om de terugkoopsom van de grond te berekenen. De hoogte van de terugkoopfactor is opgenomen in de erfpachtakte. De terugkoopfactor is gelijk aan (1/canonpercentage op het moment van aangaan respectievelijk herijking). De terugkoopfactor zorgt ervoor dat de grondwaarde en de canon gelijk oplopen met inflatie.

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten:
De herzieningsdatum is 15 januari 2050.
De maandelijkse canon per 1 januari 2050 bedraagt: EUR 1.009,17.
De terugkoopfactor (voorafgaande aan de herzieningsdatum) is 25.


Uitwerking:

De terugkoopprijs bedraagt dan:
EUR 1.009,17 x 12 x 25 = EUR 302.751,00.

Tussentijdse terugkoop

Bij Grondvermogen bestaat het recht om 30 jaar na de vestiging van het erfpacht de grond terug te kopen tegen de geïndexeerde grondwaarde. De terugkoopfactor is een getal dat gebruikt wordt om de terugkoopsom van de grond te berekenen. De hoogte van de terugkoopfactor is opgenomen in de erfpachtakte

Daarnaast is er doorlopend van jaar 10 tot jaar 30 ook het recht om de grond terug te kopen tegen de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag van zes keer de geldende jaarcanon.

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten:

Het erfpachtrecht is gevestigd op 1 juni 2009.
De tussentijdse terugkoop levering vindt plaats op 15 januari 2021.
De eerst volgende herzieningsdatum is 1 juni 2039.
Het canonpercentage bij de vestiging van het erfpachtrecht bedraagt 5%.
De terugkoopfactor (voorafgaande aan de herzieningsdatum) is 25.
De opslag voor tussentijdse koop is 6.
De maandelijkse canon per 1 januari 2021 bedraagt: EUR 1.009,17.

Uitwerking:
De terugkoopprijs bedraagt dan:
EUR 1.009,17 x 12 x (25 + 6)= EUR 375.411.

Contact

grondvermogen@vanlanschot.com

Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen 1

KvK: 3429 3787

Bezoekadres:
Leonardo da Vinciplein 60
5223 DR  ‘s-Hertogenbosch (alleen op afspraak)