Canon

Canon is de vergoeding die de erfpachter betaalt voor het gebruik van de grond.
De aanvangscanon is vastgelegd in het erfpachtcontract.
De canon stijgt jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer, de zogenaamde indexatie.

De canon wordt geïndexeerd. Dat wil zeggen dat zij wordt aangepast aan de inflatie. Hoe de canonindexering wordt berekend, is opgenomen in de algemene bepalingen van het erfpachtcontract ook wel de akte van uitgifte.

Voor Grondvermogen geldt de volgende berekening, tenzij anders in de akte vermeld

  1. De canon wordt per een januari van ieder jaar geïndexeerd.
  2. De indexatie als bedoeld in het vorige lid geschiedt op grond van de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (jaar op jaar methode) (‘CPI’), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna te noemen: ‘CBS’).

Berekening van canon na indexatie (nieuwe canon) geschiedt als volgt:

  1. het bedrag van de maandelijkse canon verschuldigd in enig jaar, is met afronding op hele centen naar boven, gelijk aan (A) de maandelijkse canon verschuldigd over de maand december in het voorafgaande jaar – de “basismaand” – vermenigvuldigd met één komma nul (1,0), of, indien dat hoger is, met de hierna onder b te vermelden breuk;
  2. van de hiervoor onder a bedoelde breuk wordt (B) de teller gevormd door het consumentenprijsindexcijfer over september van het jaar waarin de basismaand zich bevindt en (C) de noemer door het consumentenprijsindexcijfer over september van het jaar onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin de basismaand zich bevindt.

De nieuwe maandelijkse canon wordt dus berekend met de formule A x B/C = nieuwe maandelijkse canon.

Indexatie in de afgelopen jaren

    Jaar                Inflatie

1-1-20093,10%
1-1-20100,40%
1-1-20111,60%
1-1-20122,70%
1-1-20132,30%
1-1-20142,40%
1-1-20150,90%
1-1-20160,60%
1-1-20170,10%
1-1-20181,50%
1-1-20191,90%
1-1-20202,60%