Gebruikersvoorwaarden

 1. Deze website http://www.grondvermogen.nl (hierna: “deze Website” of “de Website”) wordt beschikbaar gemaakt door Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen 1, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, mede handelend onder de naam Grondvermogen (hierna: “ Grondvermogen”) onder de navolgende gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”). Indien u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn mede van toepassing op de e-mails inclusief eventuele bijlagen die Grondvermogen u stuurt.
 3. Producten en diensten worden aan u geleverd op basis van een overeenkomst met Grondvermogen. Deze overeenkomst geldt in aanvulling op of, indien deze daarvan afwijkt, prevaleert boven deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Grondvermogen te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat zij op de Website staan. Het verdient aanbeveling de Website regelmatig te bezoeken, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 5. Grondvermogen verstrekt op deze Website informatie aan particulieren (consumenten) en zakelijke partijen (hierna: “de Gebruiker” of “u”) over het participeren in investeringsprojecten in de duurzame energiesector en over de dienstverlening van Grondvermogen. Deze informatie wordt verstrekt naar beste vermogen en op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Daarnaast biedt Grondvermogen u de mogelijkheid om met Grondvermogen in contact te treden of om zich persoonlijk laten informeren over haar dienstverlening en verwante onderwerpen.
 6. De informatie op deze Website betreft geen aanbeveling of advies en is, naar de aard van het gebruikte medium Internet, niet toegesneden op de specifieke omstandigheden van de Gebruiker. Dat geldt ook voor de informatie die Grondvermogen u via e-mail verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 7. Grondvermogen biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, in verband met (de informatie die op) deze Website of (de informatie die) via e-mail aan u beschikbaar wordt gesteld, daaronder
  mede begrepen de garantie dat deze informatie juist, volledig, niet misleidend en geschikt is voor een bepaald doel, de garantie dat de informatie niet inbreukmakend of anderszins schadelijk is, of enige garantie ten aanzien van het functioneren van de Website of de beveiliging daarvan. Eventuele acties gebaseerd op deze informatie komen geheel voor eigen rekening en risico. Grondvermogen aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid jegens u of enige derde voor enige schade (daaronder mede begrepen schade door de onmogelijkheid de Website te gebruiken, schade als gevolg van computervirussen aan of onbevoegde toegang tot uw randapparatuur, schade als gevolg van de niet tijdige of onvolledige overbrenging van een verzonden e-mail, gederfde winst of inkomsten, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of enige andere schade) samenhangend met (het gebruik van informatie op) deze Website of (in) door Grondvermogen verzonden e-mails, behoudens voor zover die aansprakelijkheid op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.
 8. Daar waar op de Website of in e-mails door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Grondvermogen de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, is voor uw eigen risico en Grondvermogen wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Grondvermogen controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
 9. Grondvermogen behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten of andere intellectuele eigendomsrechten) voor met betrekking tot de Website en de daarop beschikbaar gestelde informatie, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Openbaarmaking, verveelvoudiging, of enige andere vorm van commercieel (her)gebruik van (onderdelen van) de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grondvermogen is verboden. Het voorgaande geldt nadrukkelijk ook voor de informatie die via e-mail door Grondvermogen beschikbaar is gesteld.
 10. U mag de Website en de informatie op de Website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan enige actie te ondernemen die de beveiliging van de Website ondermijnt, de toegang tot de Website verhindert, anderszins schade aan de Website of de informatie daarop toebrengt of schade toebrengt aan andere gebruikers van deze Website. U mag niets aan de Website toevoegen of anderszins de informatie op de Website wijzigen. U mag de Website of de informatie niet gebruiken op een wijze die in strijd is met de rechten van anderen.
 11. Door u via de Website of per e-mail aan Grondvermogen verzonden informatie wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn, tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft. Grondvermogen wijst u erop dat zij uw persoonsgegevens verwerkt als u gebruik maakt van de Website of via e-mail met Grondvermogen communiceert. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Grondvermogen Privacyverklaring van toepassing.
 12. Op deze Website en mogelijk in e-mails van Grondvermogen staan concrete voorbeelden van diensten die in het verleden door Grondvermogen zijn verleend. Omdat Grondvermogen de privacy hoog in het vaandel heeft, heeft zij de voorbeelden zoveel mogelijk zodanig vormgegeven dat deze niet herleidbaar zijn tot individuele klanten van Grondvermogen of andere personen, tenzij deze hiervoor toestemming hebben gegeven of hun gegevens anderszins op grond van de toepasselijke privacyregelgeving door Grondvermogen mogen worden verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens door Grondvermogen is de Privacyverklaring van Grondvermogen van toepassing.
 13. Op deze Gebruiksvoorwaarden en op elk geschil verband houdende met of voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze Website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
 14. Indien u een vraag, verzoek of suggestie heeft kunt u contact met ons opnemen via grondvermogen@vanlanschot.com.