Terugkoop Grond

De voorwaarden voor terugkoop van de grond zijn vastgelegd in de akte van levering van het recht van erfpacht. Hier geven wij een kort overzicht van de aspecten die bij uw afweging om tot terugkoop van de grond over te gaan een rol zouden kunnen spelen voor particuliere woningeigenaren voor wie de woning een eigen woning is. Deze informatie bevat géén advies van ons om de grond onder uw woning al dan niet terug te kopen. Voor advies over de vraag of u er verstandig aan doet om de grond onder uw woning al dan niet terug te kopen kunt u zich richten tot een financieel adviseur.

Voorwaarden voor terugkoop

Het moment dat u de grond kunt terugkopen wordt bepaald op basis van de datum van de oorspronkelijke vestiging van het erfpachtrecht. De datum van vestiging hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop u het erfpachtrecht heeft verworven. Deze datum verandert ook niet wanneer u het erfpachtrecht overdraagt. De (opvolgende) koper van uw erfpachtrecht heeft op dezelfde dag en onder dezelfde voorwaarden als u het recht om de grond terug te kopen.

De eerste 10 jaar van het erfpachtrecht kunt u de grond onder uw woning niet terugkopen. Vanaf 10 jaar na het vestigen van het erfpachtrecht heeft u de mogelijkheid om de grond onder uw woning / appartement* op ieder moment terug te kopen van de Stichting tegen betaling van de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag van 6 keer de op dat moment geldende jaarcanon. De geïndexeerde grondwaarde is gelijk aan de maandcanon die u op het moment van terugkoop betaalt, vermenigvuldigd met 12 en vervolgens vermenigvuldigd met de terugkoopfactor zoals vermeld in uw erfpachtvoorwaarden. Hieronder is een rekenvoorbeeld opgenomen.

30 Jaar na het vestigen van het erfpachtrecht kunt u de grond onder uw woning / appartement* terugkopen van de Stichting tegen betaling van de geïndexeerde grondwaarde (zonder opslag). Een voorbeeld van deze berekening vindt u ook hieronder.

Staat uw appartementengebouw op erfpacht, dan kunt u niet de grond onder uw appartement terugkopen, maar kunt u alleen de canonverplichting met betrekking tot uw appartement eeuwigdurend afkopen. Als alle canonverplichtingen in het appartementengebouw zijn afgekocht, kan de grond voor EUR 1,- van de Stichting worden teruggekocht door alle appartementseigenaren.

Rekenvoorbeeld

Datum vestging erfpachtrecht1 januari 2010  
Terugkoopfactor in de erfpachtvoorwaarden25  
Maandcanon bij aanvang €           200,00  
Geindexeerde maandcanon per 1 januari 2020, stel: €           235,00  
Verwachte indexatie op basis van het CPI tot 2040:1,9%  
Geindexeerde maandcanon per 1 januari 2040, stel: €           342,50  
    
Terugkoopsom op 1 januari 2020 (na 10 jaar) €     87.420,00 (12 * € 235,00 * (25+6))
Terugkoopsom op 1 januari 2040 (na 30 jaar) €   102.750,00 (12 * € 342,50 * 25)

Overwegingen bij terugkoop

Wij zien dat een terugkoop van de grond vaak plaatsvindt met behulp van het aantrekken van een nieuwe financiering of op het moment dat de woning wordt verkocht.

Of een terugkoop in uw geval verstandig is, hangt af van een veelvoud aan factoren. Daarom adviseren wij u ook om u hierbij door een financieel adviseur te laten voorlichten. Hieronder stippen wij kort een aantal aspecten aan die bij de afweging om de grond onder uw woning terug te kopen een rol kan spelen.

In geval van een terugkoop door het aantrekken van een (hypothecaire) financiering zijn dit o.a.:

 • de rentecondities van de nieuw aan te trekken financiering
 • de eventuele aflossingslasten van de nieuw aan te trekken financiering
 • de transactiekosten zoals bijvoorbeeld de kosten van een notariële akte van levering, een nieuw taxatierapport, voor hypotheekadvies en de kosten voor de hypotheekakte
 • het fiscale regime dat voor u van toepassing is op de nieuwe financiering

Indien u overweegt de woning te verkopen, kunt u er voor kiezen eerst de grond terug te kopen en vervolgens de woning inclusief grond (zogenaamd  “in vol eigendom”) aan te bieden. U kunt er ook voor kiezen de woning met erfpacht te verkopen. Voor bepaalde kopers kan dit (in verband met de financierbaarheid) attractiever zijn. De nieuwe koper heeft, vanaf de 10de verjaardag immers net als u  altijd de mogelijkheid om tot terugkoop van de grond over gaan.

Stappenplan Terugkoop

U heeft besloten over te gaan tot terugkoop van (de bloot-eigendom van) de grond. Hoe nu verder ?

 1. U stuurt een mail aan  met daarin opgenomen de navolgende gegevens:

– de postcode en huisnummer van uw erfpachtadres

– het verzoek om een concept-koopovereenkomst op te maken

– een kopie legitimatie van de/alle erfpachter(s)

– een beoogde datum van levering de notaris

 1. Na ontvangst van de bovenstaande gegevens maken wij voor u een concept koopovereenkomst op en zullen u deze per mail toe doen komen. Uiteraard nemen wij in de overeenkomst de wettelijke bedenktijd en een financieringsvoorbehoud op.
 2. Vervolgens verzoeken wij u de overeenkomst te controleren en ontvangen wij van u graag uw akkoord op de concept overeenkomst.
 3. Na ontvangst van uw akkoord ontvangt u per mail van ons ter ondertekening de door ons bestuur getekende overeenkomst.
 4. Graag ontvangen wij van dan een door u getekend exemplaar van de definitieve overeenkomst retour, dit mag ingescand per mail.
 5. De levering zal plaatsvinden bij de notaris. Met de door alle partijen getekende overeenkomst kunt u naar een notaris van uw keuze.
 6. De notaris zal dan contact met ons opnemen om de verdere afhandeling af te stemmen. Hierbij is het van belang om bij uw notaris aan te geven dat wij de te beoordelen stukken uiterlijk 10 werkdagen voor datum overdracht dienen te ontvangen.

© 2024 – alle rechten voorbehouden. brand managed by dbm